De underliggende prinsippene

Dybusters to flaggskip, Calcularis (matte) og Orthograph (staving), takler utfordringer innenfor to forskjellige områder, men er basert på de samme prinsippene.

Programmene er utviklet for å tilpasse seg behovene til hver enkelt elev. Den spillbaserte læringen, gir elevene den optimale støtten de trenger for å mestre grunnleggende ferdigheter.

Med Calcularis og Orthograph trener elevene på egenhånd, i korte, motiverende treningsøkter. Eleven får en enkel oversikt over egen fremgang, og foreldre, lærere og spesialpedagoger skaffer seg dype innblikk i barnets læring ved hjelp av verktøyet Coach.

Programmenes underliggende prinsipper er forklart nærmere nedenfor.

Pedagogikk, nevropsykologi og IT

Våre treningsprogrammer er et resultat av flere år med intens IKT-forskning ved det verdensledende ETZ Zürich, samt Instituttet for nevropsykologi ved Universitetet i Zürich.
Den ledende ideen i dette arbeidet, handler om at elever lærer bedre (og har det morsommere), når de tar i bruk sansene. Våre spill bruker derfor farger, former og lyder til å formidle begreper på så mange forskjellige måter som mulig. Slik blir læringen blir mindre abstrakt. For eksempel romliggjør vi tall, og viser dem på tallinjen, som fingre, fargekoder eller klosser, slik at begrepene trer inn i elevens nære virkelighet.
Dette kalles multisensorisk læring, og er den sentrale byggesteinen i vårt e-læringsunivers.

5_Spelling_Orthography_blue

Orthograph

Multisensorisk representasjon
I Orthograph blir ikke ord vist i svart-hvitt, men som en interaktiv sekvens med farger, former og lyder. Stavelsene vises tredimensjonalt, noe som bidrar til å involvere elevens romlige persepsjon i læringen. Eleven kan dra i og bevege på ordets ordtre, og hver bokstav har sin egen tone. Skrives ordet riktig, blir resultatet en fin melodi.
Denne multisensoriske tilnærmingen hjelper eleven med å kombinere forskjellige typer informasjon på én gang, noe som gjør læringen mer effektiv.
Orthograph korter ned avstanden mellom tale og skrift, slik at alle elever – spesielt de med dysleksi – enklere bygger broer mellom lyder og bokstaver.

De barnevennlige visualiseringene og spill-funksjonene motiverer elevene, slik at de ikke har inntrykk av å sitte med lekser eller plikter.

Automatisk fremgangsanalyse
Øvingene fullføres på PC eller nettbrett.
Så snart en bruker er registrert (med eller uten Feide), kan eleven logge seg på; hvor som helst, når som helst.
Læringsfremgangen lagres etterhvert som eleven gjør fremskritt, og kan vises til enhver tid i lærerverktøyet Coach. Hvert svar eleven gir analyseres, og elevens treningsinnhold tilpasses fortløpende.
I tillegg til det definerte treningsinnholdet, kan man opprette egne øvinger, for eksempel med gloser eller ofte feilstavede ord.

4_Math_Calcularis_green

Calcularis

Så elevene kan forstå sammenhengene
Når vi lærer matte tar vi i bruk forskjellige deler av hjernen, som alle må kommunisere med hverandre. Sagt på en annen måte, må vi lære oss å se sammenhengene mellom størrelser og regnestykker, sifre og deres plassering på tallinjen. Denne prosessen er ulik fra person til person. Dette krever en svært innovativ løsning.
Calcularis bygger broer mellom begreper og deres tallige representasjoner, ved hjelp av et stort antall unike spill, utviklet i samarbeid med pedagoger. Målet er å aktivere så mange deler av elevens hjerne som mulig, ved å representere tall som størrelser, tall-ord, sifre, på tallinjen, og som klosser og fingre.
Ved å ta i bruk forskjellige sensoriske inntrykk, som lyder, farger og former, gis læringen den ultimate støtten, og elevene opplever arbeidet som mindre abstrakt, og mer håndgripelig.

Trening på ferdigheter og underliggende ferdigheter
Calcularis inneholder en systematisk oversikt over definerte ferdigheter (skills), og underliggende ferdigheter (sub-skills).
Alle ferdighetene er organisert i et hierarki.
Hver ferdighet inneholder en rekke med øvelser, som alle er rangert etter vanskelighetsgrad.

Så snart en ferdighet er mestret, gir programmet eleven øvelser som trener relaterte ferdigheter.
En viktig del av elevens øving, er å repetere den samme ferdigheten på forskjellige måter. Dette gjør at eleven lærer raskere, og at læringen blir sittende.
Det øver eleven også i kognitiv fleksibilitet.

Gleden de får ved å mestre ting som før var vanskelig, gjør dem motiverte til å takle nye utfordringer.

Tilpasset elevene

For at treningen skal være effektiv, må læringsinnholdet være tilpasset hver elev.
Vår programvare analyserer elevens svar fortløpende, og leverer et tilpasset treningsinnhold deretter. Både Calcularis og Orthograph tilpasser seg elevenes styrker og svakheter, så vel som deres foretrukne hastighet i læringen.
De spillbaserte, korte øktene, i kombinasjon med den individuelle tilpassingen, hjelper dem med å overvinne barrierer i læringen.

11_Individual_Studying_green_final

Calcularis

Den individuelle tilpasningen

Læringsinnholdet tilpasses elevens behov. Alle elever beginner I tallområdet 0-10. De som allerede mestrer dette området, vil raskt avslutte dette tallområdet. Hvis eleven sliter, vil Calcularis analysere hvilke underliggende ferdigheter eleven trenger å øve mer på. For hvert svar, tar Calcularis en ny vurdering av elevens læring, slik at læringsinnholdet alltid er tilpasset elevens mestringsnivå.

Etter at elevene har fullført tallområdet 0-10, guides de gjennom tallområdene 0-20, 0-100 og 0-1000. Det anbefales derfor å starte med Calcularis tidlig, slik at elevene kan bruke spillene som støtte opp igjennom skoletrinnene. I hvert tallområde opparbeider de seg ferdigheter i et tempo de er komfortable med, og de møter oppgaver som står i forhold til deres nivå.

11_Individual_Studying_blue_final

Orthograph

Individuelt tilpasset
Elevene øver på egenhånd. Programmet er drevet på en avansert matematisk modell, som kontinuerlig analyserer elevenes svar, for å forstå hvilke ord eleven bør trene på for å oppnå maksimal læring. Feilsvar repeteres i form av ord med samme rettskrivings-mønster, slik at eleven får arbeidet på sine svakheter.
Orthograph er bygget på prinsippet om umiddelbar tilbakemelding. Så snart gal bokstav skrives inn, kommer det en error-lyd, så elevene retter opp i skrivingen sin med en gang, uten å bygge mentale bilder av feilstavede ord.

I skolehverdagen

Våre programmer er enkle å implementere i skolehverdagen,
Med Feide-pålogging kan skolen enkelt ta i bruk sine lisenser. Elevene kan fullføre treningen både hjemme og på skolen.

Lærere og pedagoger kan følge med på læringen i lærerverktøyet Coach.

Calcularis og Coach letter betydelig på byrden til lærerne, ved å gi elevene et verktøy som støtter dem i å opparbeide seg grunnleggende ferdigheter, samtidig som lærerne får optimal innsikt i elevenes læring. Dette gjør lærerens arbeid enklere, og mindre ressurskrevende.

Barna opplever treningen som en morsom variasjon i skolehverdagen, og spillene kan gis som en mer motiverende form for lekser.

Coach inneholder flere avanserte verktøy, så læreren kan skaffe seg overblikk over enkeltelevers læring, så vel som fremgangen til hele klassen. Dette er noen av funksjonene: klasse-overblikk, detaljert tidsbrukt, oversikt over fullførte økter, læringsrapporter, diplom-utdeling, detaljert feilanalyse, læringsrapporter, og mye mer.

Hjemme

Vår programmer er for foreldre som ønsker det aller beste for sine barns matte- og skriveundervisning.

Programmene krever minimalt med tidsbruk fra foreldre, siden spillene er utviklet for å være intuitivt tilgjengelige for alle barn. Dessuten tilpasses treningen hvert enkelt barn, uten at de voksne trenger å involvere seg.

Foreldrene får også full oversikt over barnets fremgang, slik at de kan følge med på læringen, og sette inn tiltak der det trengs.

Våre programmer er ikke ment til å erstatte rollen til erfarne pedagoger. Programmene er utviklet for å være en pedagogisk støtte for både elev og lærer, i arbeidet med grunnleggende ferdigheter.

Innholdet i spillene er utviklet for å gi barna en lavterskel, stress-fri omgivelse, der de føler seg trygge til å opparbeide seg grunnleggende ferdigheter på egenhånd.

Programmene er svært godt egnet for barn med dysleksi, dyskalkuli, eller andre lærevansker.

Kontrollpanel for lærer og foreldre
Lærere, foreldre og spesialister kan logge seg inn i lærerverktøyet Coach, som tillater dem å se hvordan barnet øver, og hvor barnet befinner seg i læringen.
Lærere kan sammenlikne elevene sine, for å finne ut hvem som trenger individuell tilpasning. De kan også skrive ut læringsrapporter, diplomer, og designe sitt eget læringsinnhold (Orthograph).

Man kan også forandre på hver elevs lærings-innstillinger, hvis man ønsker å tilpasse innholdet ytterligere.

14_ Automatic_Control_System_green

Calcularis

Automatisk fremgangsanalyse

I begynnelsen av treningen starter alle elever med det enkleste spillet, som trener tallforståelse i tallområdet 0-10. For hvert svar oppdaterer Calcularis seg på elevens ferdighetsnivå, og basert på dette velges elevens neste oppgave.
Slik tilpasses læringsstien elevenes styrker og svakheter.
Når alle ferdigheter innenfor et tallområde er mestret, hopper Calcularis til den mest nærliggende ferdigheten i neste tallområde. Takket være denne adaptive funksjonen, får elevene mulighet til å tilpasse seg stoffet i sitt eget tempo.
Samtidig sørger Calcularis for at alle ferdigheter blir gjennomgått, skritt for skritt.

Umiddelbar tilbakemelding
Over 20 forskjellige spill, og 48 forskjellige spillvarisjoner, øver elevenes tallforståelse, og hjelper dem med å se sammenhengen mellom ord som siffer, uttalte ord og romlige størrelser. På denne måten bringes elevenes verden nærmere tallenes verden.
Denne prosessen støttes ytterligere av at tallene vises ved hjelp av former, farger, tallinjer og strukturer.
Sifre vises med fargekodene grønn (enere), blå (tiere), rød (hundrere).
Disse representasjonene blir forsterket av barnevennlige animasjoner. Litt etter litt styrkes barnas integrasjon i tallenes univers. Også elever med lærevansker opplever stor fremgang.

14_ Automatic_Control_System_blue

Orthograph

Automatisk fremgangsanalyse
Tre forskjellige spill guider eleven gjennom læringen, og motivasjonen holdes oppe ved hjelp av et gjennomtenkt belønningssystem.
Treningen begynner med høyfrekvente, enkle ord, og beveger seg gradvis over på lavfrekvente, kompliserte ord.
Øvelsene er bygget opp etter bestemte rettskrivings-mønstre, tilpasset hvert enkelt språk.

Orthographs avanserte matematiske modell, skaffer til veie en stadig oppdatert læreplan for hver enkelt elev. Hvert svar eleven gir, er med på å bestemme neste ord.

Feilsvar repeteres i form av ord med tilsvarende, eller svært likt ortografisk innhold. Ord som staves feil, vil også bli gjentatt på et senere tidspunkt. Hvis en elev stadig blander mellom d og b, p og q, plukkes dette opp av programmet.

Ord som har blitt mestret, blir repetert for å grunnfeste læringen. Skriver eleven ordet riktig flere ganger, fjernes ordet fra øvelsene.

Umiddelbar tilbakemelding

For hver inntasting, gir Orthograph en umiddelbar visuell og auditiv tilbakemelding. Umiddelbar tilbakemelding hjelper eleven med å forstå feilene sine, uten å trenge korreksjon fra en lærer. Umiddelbar tilbakemelding er også essensielt i prosessen med å bygge opp sterke mentale assosiasjoner (for eksempel mellom farger og bokstaver). Fra forskning vet vi at tilbakemeldinger hjelper eleven mest, når de gis rett etter en feil (før 0.1 sekund). Hvis tilbakemeldingen kommer senere, er eleven allerede i ferd med å fokusere på neste bokstav.

Merkesamling

Etter hver økt får elevene muligheten til å klistre et digitalt merke i merkeboken deres. Når de fullfører en ferdighet, får de en medalje.
Denne visualiseringen av fremgangen sin, bidrar til økt selvtillit, mestringsbevissthet og motivasjon.
I Tivoliet kan barna bruke poengene de har tjent til å kjøpe seg tivoli-fornøyelser og andre oppgraderinger.

Takket være programvarens evne til å tilpasse seg hver elev, lærer hver elev hver ferdighet fra bunnen av, i en læreplan som er tilpasset deres ferdigheter, svakheter og arbeidsmetode.

Denne adaptive tilpasningen er på sitt mest effektive når lærer/forelder ser igjennom den, og legger til sine egne tilpasninger basert på sin kunnskap om barnet. Lærer-tilpasningene kan gjøres når som helst, så snart den voksne mener det trengs. Å oppdatere læringsplanen i Coach tar bare et par minutter. Én gang i måneden kan man skaffe seg et oppsummerende blikk over barnets læring. Dette tar omtrent 5 minutter, avhengig av hvor dypt du ønsker å analysere læringen.

'Når jeg prøver, lykkes jeg.'

Jo mer motivert man er, desto enklere er det å lære nye ting.
Samtidig er det vanskelig å være motivert når man ikke opplever mestring.
I slike situasjoner er det viktig å motta positive tilbakemeldinger, oppmuntringer og belønninger. Men disse bringer bare kortvarig effekt, og de bringer ikke langvarig, stabil motivasjon.
Det er kun når vi kjenner en sterk indre motivasjon og glede i arbeidet mot læremålene, at vi klarer å holde fokuset oppe over lengre tid.

På grunn av disse kjensgjerningene har vi integrert flere motiverende faktorer i læringsprogrammene våre:

Korte økter
Treningsøkter tar ikke mer enn 20 minutter av gangen.
Opplevelsen av at treningen er overkommelig, er viktig for å bevare elevenes motivasjon. I hver økt er målet alltid i sikte.

Tilpasset innhold
Hver elev går sin egen unike læringssti. Med oppgaver som er ment til å utfordre, men ikke overvelde, får elevene testet grensene sine uten at det blir demotiverende.
Nye ferdigheter blir ikke testet før bestemte relaterte ferdigheter er fullstendig mestret.

Tillit til fremtidig suksess
Takket være flere fagfellevurderte studier, er vi trygge på at programmene våre fører til betydelige forbedringer i løpet av kort tid.
Etter tre måneder med jevnlig trening, kan vi garantere at elevene opplever minst 35 % forbedring i antall riktige svar (pre- og post-test).
Så snart elevene merker sin egen forbedring, fører dette til økt mestringsfølelse, og bedre motivasjon.

Visualisert læringsfremgang
Ferdigheter som er mestret, vises grafisk i form av stigning i et landskap. En fjellscene med poster for mestrede ferdigheter og fullførte økter, gjør at elevene kan se fruktene av sitt eget arbeid. En samling med merker viser dem også hva de har lært.

Læreren (eller tilsvarende) har tilgang til en enda mer detaljert oversikt over hva eleven har lært, i lærerverktøyet Coach. Coach viser hver detalj i elevenes svar, både gale og riktige svar, slik at læreren kan dedusere seg fram til hvor eleven feiler

Interaktiv veiledning

Elevene velger seg en animert guide til å veilede dem gjennom spillene. Guiden dukker opp på skjermen fra tid til annen, for å dele råd og tips, eller bare motivere.

Variert læring

Lek og moro spiller en sentral rolle i læring, spesielt på barneskolen. Våre programmer er derfor spillbaserte, med spillfunksjoner som barna kjenner igjen.

Uavhengig og uforstyrret trening

Mange barn kan bli usikre og mer avhengige av voksen-assistanse i møte med sine egne kunnskapshull, eller medelever som mestrer ting bedre enn dem. Alle våre spill er utviklet for å la barna trene på egenhånd, uten noens dømmende blikk. Programmene gir barna «usynlig» hjelp, noe som øker barnas følelse av uavhengighet og god selvfølelse, som igjen bidrar til bedre læring.

Positiv forsterkning

Når en oppgave løses riktig, reagerer programmet med musikk eller oppmuntrende ord. Disse spilles ikke av hver gang, men på jevnlig basis. For hvert riktig svar farges skjermen kort grønn, så eleven får bekreftet sin suksess.
Stemmen i spillet blir aldri utålmodig eller irritert, og motiverer og oppmuntrer eleven jevnlig for å forsterke positiv læringsatferd.
Stemmen i spillet kan slås av hvis eleven ikke liker den.

Belønning for strevet

Eleven mottar diamanter og stjerner for løste oppgaver, og tid brukt i spillet. Disse kan brukes til å kjøpe oppgraderinger og morsomme innslag, for eksempel dyr i dyrehagen.

Læringsrapporter og diplomer kan skrives ut, så elevene kan få et ‘offisielt’ bevis på læringen sin.